PRIVACYBELEID

Energetisch Centrum Daniël Joshua respecteert de privacy van allen, die de Energetisch Centrum Daniël Joshua website bezoeken.

Wij verzekeren dat alle informatie die aan ons wordt doorgegeven vertrouwelijk blijft. Je naam-, adres-, telefoon-, e-mail- en bankgegevens zullen zonder je toestemming nooit aan derden worden doorgegeven.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we deze gegevens nodig:

  1. Voor de inschrijving via het contactformulier: je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

  2. Voor een lidmaatschap voor onze blog: je naam en e-mailadres.

  3. Bij een bestelling uit de Energetisch Centrum Daniël Joshua webshop: je e-mailadres om je bestelling te controleren en je naam, adres, postcode, woonplaats voor de levering. En je telefoonnummer voor als daarbij iets niet in orde is.

 

Je naam-, adres-, e-mail- en bankgegevens worden alleen binnen Energetisch Centrum Daniël Joshua gebruikt voor zover dat van belang is voor de behandeling, cursus, workshop of reis waarvoor je hebt ingeschreven/al dan niet ingeschreven.

Je naam-, adres- en e-mailgegevens worden niet uitgewisseld met de andere deelnemers van de workshop of reis waarvoor je hebt ingeschreven.

Je naam-, adres- en e-mailgegevens worden alleen met jouw toestemming opgeslagen in een bestand, behorend bij de cursus die je gedaan hebt of waarvoor je informatie hebt gevraagd, zodat we je later (aanvullende) informatie over die cursus kunnen toesturen.

Persoonlijke informatie wordt nooit en op geen enkele manier aan anderen doorgegeven, behalve als dat zo met jou is afgesproken en je er toestemming voor hebt gegeven.

Een persoonlijke vraag kan ook een meer algemeen karakter dragen, waardoor het zinnig kan zijn het antwoord voor meer mensen toegankelijk te maken. Als op deze manier een vraag, probleem of situatie aanleiding is om dat op enigerlei wijze te publiceren, zal daarvoor altijd vooraf je toestemming gevraagd worden. De publicatie zal ontdaan worden van alle persoonlijke gegevens. Desgewenst kan je de tekst voor publicatie ter inzage krijgen.

Als je besluit tot behandeling in de Energetisch Centrum Daniël Joshua Praktijk zijn er meer persoonlijke gegevens nodig. Hoe daarmee wordt omgegaan lees je op deze bladzijde onderaan in de blauwe balk 'je privacy'.

Contactgegevens van ecd:

Het centrale contactadres van ecd is: xxxxxxx den haag.

Het e-mail adres van ecd is: info@xxxxxx. Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur, via +31617761766.

Ons registratienummer bij de Kamer van Koophandel in Enschede isxxxxxxx.

Ons BTW-ID: NL00xxxxxxxxxxx..

02

Je privacy

 

Privacy op de nota

De nota die je ontvangt kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Wel kan je de kosten opnemen bij je belastingopgave. Daarom vermeld ik deze gegevens op de nota:
- je naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'persoonlijke therapie en begeleiding', 'natuurgeneeskundige behandeling', 'coaching' of 'psychosociaal consult'
- de kosten van het consult

03

Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut, gevestigd aan Zagerstraat 51
5694 AT Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.
xxx
postcode stad
+31617761766
xxxx is de Functionaris Gegevensbescherming van xxxxx Hij/zij is te bereiken via jos.rooijackers@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
xxxx verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
xxxx verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Praktijk xxxx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
xxxx neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut) tussen zit. Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

xxxxxx bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jos.rooijackers@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Jos Rooijackers natuurgeneeskundig therapeut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jos.rooijackers@gmail.com

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
de kosten van het consult